Tjenester

Pega human er et konsulentfirma som tilbyr tjenester av høy kvalitet utført av erfarne medarbeidere med høy dokumentert kompetanse. Til sammen har våre medarbeidere mer enn 50 års erfaring innen våre felt.

Tjenestene våre kan deles inn i to hovedområder; fag- og prosesskompetanse.

Fagkompetanse. Pega human har gjennom praksis og utdanning opparbeidet solid kompetanse innenfor arbeid med barn, unge og familier. Vi arbeider både etter lov om barneverntjenester, lov om Barn og Foreldre og lov om Helsetjenester. Vi arbeider direkte med enkeltsaker og som rådgivere og veiledere i klientsaker.

Vi arbeider med personlig veiledning, veiledning i grupper, coaching, utvikling og endring av personalatferd og med utvikling av metoder. Utvikling av praktikere sin utøvelse er blant de områdene vi har lang erfaring fra. Arbeidet vårt bygger på kognitiv tilnærming, på anvendt atferdsanalyse, system tilnærming og på organisasjonskunnskap.

Prosesskompetanse. Prosesskompetansen i Pega human er bygget opp gjennom et bredt arbeid med dokumentasjon, evaluering, rapportering og operasjonalisering av arbeidsprosesser. Både innen privat og offentlig virksomhet i inn- og utland. Dette er prosesser som er nødvendig for å kunne innfri de krav som stilles til dokumentasjon og til utvikling og forbedring av praksis innen nær sagt alle virksomhetsområder. I slike prosesser blir sluttresultatet et omfattende og effektivt styringsverktøy for eiere og ledelse, og et effektivt opplæringsverktøy for de ansatte. Gjennom systematisk arbeid i mer enn 15 år har vi i Pega human as utviklet en sammensatt og helhetlig metode for vårt arbeid. Denne kaller vi Sammensatt Metode for Evaluering og Dokumentasjon, – forkortet SMED. SMED er til nå brukt i 15 offentlige og private virksomheter i både inn og utland. Tilbakemeldingene fra oppdragsgivere er svært gode. Metoden er sammensatt, lokalbasert og tilpasset den enkelte virksomheten. Det brukes anerkjente verktøy, mellom annet Goal Attainment Scaling – GAS på utøvelse og organisasjonsnivå og Locke & Latham på personalnivå.

Samarbeid og samarbeidsparter. Vi har i flere år hatt et løpende samarbeid med blant annet Oppland og Akershus fylkeskommuner, hvor vi har bistått med metode- og praksisutvikling, samt tilrettelegging for framtidig evaluering. Arbeidet har gitt institusjonene en konsistent dokumentasjon knyttet til metoder, praksis, evaluering, rapportering og egen faglig drift. Dette samarbeidet ble fra 2004 videreført med Barne – Ungdoms og Familieetaten ( BUFetat ) – region Øst. I dag omfatter dette samarbeidet Mjøsvoll Senter for Ungdomsvern (Gjøvik), Seljelia Senter for Barnevern (Gjøvik), Tjernlia Akuttinstitusjon (Jessheim), Fjellet Ungdomshjem (Nannestad) og Jibbe Ungdomshjem (Halden).

Vi samarbeider med private virksomheter som Stiftelsen Hvasser, Vito Barnevern as – Gimsøy Gård i Lofoten og med Agape Meso i Oslo.Tidligere har vi arbeidet med for eksempel Stiftelsen Ungdomstiltaket / Økogården i Vestfold, BOenheten og Familia as i Oslo.

Internasjonalt har vi hatt oppdrag i regi av Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) – FN, og vi har i dag oppdrag for Svenske Redningsverket – SRV.

Utenlandsoppdrag er utført i Mosambik, Angola og Sudan. Kommende arbeid vil bli i Afrika og Asia (Indonesia).

Utvikling, evaluering og forskning

Vi samarbeider i dag med høgskolemiljøer. Sammensatt Metode for Evaluering og Dokumentasjon (SMED) er implementert i mange virksomheter og målet er å evaluere modellen innenfor et slikt samarbeid. Pega human arbeider aktivt for å knytte hovedfag – og mastergradsstudenter til utviklingsarbeidene vi gjennomfører. Dette har til nå resultert i at tre hovedfag / mastergrader er gjennomført / gjennomføres i tilknytting til våre arbeid.

Bjørg Midtskogen – kommer
Ulf Bragvin – kommer
Inger Lise Olsen – kommer

 

Våre tjenester består av:

Veiledning, konsultasjon og undervisning

 • Saksveiledning individuelt og i gruppe
 • Konsultasjon og undervisning

Utvikling, dokumentasjon og evaluering

 • Bistand til eget utviklingsarbeid
 • Utvikling og implementering av dokumentasjon, rapportering og evalueringssystemer
 • Praksisdokumentasjon og jevnlige revisjoner
 • Metodeutvikling

Arbeid i enkeltsaker

 • Hjelp i undersøkelsesarbeid
 • Endringsarbeid i hjemmet
 • Fagkyndig bistand i enkeltsaker
 • Sakkyndig arbeid for nemnda for sosiale saker
 • Sakkyndig arbeid for retten etter Lov om barnevern, og Lov om barn og foreldre
 • Annet utredningsarbeid

Enkeltpersoner og familie

 • Coaching
 • Individuelt og familiebasert endringsarbeid

Styrken til Pega human ligger i en systematisk tilnærming til problemstillingene, oppdatert kunnskap og kompetanse og god kontakt med fagmiljøer innenfor forskning, utdanning og offentlig tjenesteyting. Vi arbeider etter prinsippet om lokal tilpassning og respekt for den enkelte medarbeiders faglige integritet og utvikling.