Lenker – fagstoff

Anvendt atferdsanalyse

Kan atferdsanalyse oppnå aksept og forståelse, Børge Holden

Teori og teknologi i atferdsanalysen, Stephen C. Hayes

Om gjøkunger og møllesteiner. Forholdet mellom eksperimentell og anvendt atferdsanalyse, Jon Arne Farsethås

Rettssikkerhet og atferdsanalyse, Jan Skjerve

The behavior analyst today, Voume 3, Issue 4, 2003 – spesialnummer om mellom annet generalisering

Flukten fra atferdsanalysen, Jack Michael, – oversatt av Jon Arne Farsethås

Noen aktuelle dimensjoner ved anvendt atferdsanalyse, Donald M. Baer et. al.

Perhaps it would be better not to know everything, Donald M. Baer

Social validity assessments: Is current practice state of the art? Ilene S. Schwartz & Donald M. Baer

Training preschool children to recruit natural communities of reinforcement, Trevor F. Stokes, Susan A. Fowler & Donald M. Baer

Atferdsanalyse – Gunnar Ree, HiAk – etter avtale med Gunnar Ree

Barns utvikling

Barn i Norge. Sosiale og emosjonelle vansker hos barn – problemer, utfordringer og muligheter. Rapport Voksne for Barn. Edvard Befring (red)

Livet setter sine spor. Anne M. Myhre, Elen Gjevik & Berit Grøholt

 

Behandlingsforskning

Grunnlaget for psykiatrisk behandling – fra tro til vitenskap. Ted Reichborn – Kjennerud & Erik Falkum

Er klinisk forskning farlig for klinisk praksis. Per Vaglum

Fixeringen vid randomisering hemmar klinisk behandlingsforskning. Gunnar Steineck & Jan Adolfsson

“Det er ikke i manualen effektene ligger” –

Behandlingsmodeller

MultifunC2, Tore Andreassen

MST, Terje Ogden

Family Integrated Transistions programs (FIT), Eric Trupin

Brukerundersøkelser

Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevern. Sintef rapport nr 5 – 2004

CBCL – ASEBA

Dobbeltklienter – del I. P. Nygren mfl.

CBCL Childcare clients. E. Kjellsberg & P. Nygren

Child behavior item score in Norwegian children. T.S. Nøvik

Validity of the child behavior checklist in a Norwegian sample. T.S. Nøvik

Parenting correlates of child behavior in a multiethnic community of preschool children in northern Norway,

Cecilie Javo, John A. Rønning, Sonja Heyerdal & Floyd Webster Rudmin

Improving estimation of the prognosis of childhood psychopathology; combination of DSM – III – R / DIC diagnosis and CBCL scores. Ferdinand et. al.

 

Dialektisk Atferdsterapi

Dialektisk beteendeterapi – DBT vid borderline personlighetsstørning. Gerhard Anderson, Margda Wærn & Lars Gøran Øst

Fremskritt i Dialektisk Atferdsterapi for suicidal ungdom. Alec L. Miller & Jennifer Harstein

Mindfulness for clients, their friends and family members. Cindy Sanderson

Kognitiv tilnærming

Kognitive skjema – fra www.thefarm.nu

Kognitiv atferdsterapi – fra www.thefarm.nu

Kurs i mestring av depresjon – en randomisert kontrollert studie. Odd Steffen Dalgard

Cognitive defusion and self – relevant negative thoughts: examining the impact of a ninty year old tecnique. Akihiko Masuda, Steven C. Hayes, Casey F. Sackett & Michael P. Twohig

Tankefeller

Kritikk av krisepsykologi

 

Arbeidsark kognitiv tilnærming

Irene H. Oestrich

Mørch og Rosenberg

 

Kognitiv tilnærming – mindfulness

Oppmerksomhetstrening – en metode for selvregulering av helse. Michael de Vibe

Selverkjennelse i et filosofisk perspektiv. Viggo Johansen

Forhindring av tilbakefall. Teasdale et. al.

Teaching self – care through mindfulness practices: The application of yoga, meditation and qigong to councelor training,
J. C. Christopher, S. E. Christopher & T. Dunnagan

Kabat-Zinn m fl

Acceptance and commitment therapy and the new behavior therapies. Mindfullness, Acceptance and Relationship. Steven C. Hayes

Målteori og målarbeid

Kunnskaper om utforming av konkrete mål: Hvor kom kunnskapene fra og med hvilket badevann forsvant de. John A. Løkke & Gunn Løkke

Qou vadis – mål som setting-hendelser? probleme med diffuse forelesningsmål og noen eksempler på noen konkrete mål. John A. Løkke & Gunn Løkke

Forsvarleg målarbeide i barne og ungdomspsykiatriske behandlingsheimar. Per Jostein Matre

 

Positiv psykologi

Positive Psychology. An intoduction, Martin E.P. Seligman & Mihaly Csikszentmihalyi

Positive Psychology progress. Seligman, Steen, Park & Peterson

Balanced psychology article. Seligman et al.

What (and Why) is positive psychology. S.L Gable & J. Haidt

 

Tilknytting

 

Salutogenese – friskhet

Salutogenese og empowerment i almennmedisinsk perspektiv, Liv Tveit Walseth & Kjersti Malterud

Att arbeta med sociala nättverkskartor i et salutogent perspektiv, Stefan Hult & Tommy Waad

Kännslan av sammanhang går att påverka, – den salutogena modellen i förändringsarbete med ungdomar, Stefan Hult & Tommy Waad

Selvhjelp og foreninger

Selvhjelp

Angstringen

Ananke – tvangslidelser

Aktuelle lenker – foreninger og tidsskrift – faglige hjemmesider

Norsk Kognitiv Forening

Norsk Atferdsanalytisk Forening

Selskap for atferd og kognitiv terapi – SAKT – Danmark

Svenske foreningen for Kognitiv psykoterapi og forskning – Sverike

Positiv Psykologi

Motivasjonssamtalen – Motivational Interview

Atferdssenteret – UiO

Behavior and Social Issues – nett journal om organisasjon og mye annet spennende

Modum Bad

Senter for kognitiv terapi

The Farm – Hjemmeside med mye godt stoff i kort form

Impuls – tidsskrift for psykologi

Aktualiteter, debatter og innlegg

Riksrevisjonen refser barnevernet, Aftenposten 24.11.06
Vi snur oss ikke bort, om vold mot kvinner, Aftenposten 25.11.06
– Barn i krise rammes av byråkratiet, Aftenposten 23.11.06
Norge sett fra Strasbourg, Aftenposten 20.11.06
På tide å våkne, – Hun vil redde verden, Aftenposten 30.10.06
Pitbull-Terje biter fortsatt, Aftenposten 16.11.06

Tidligere
Barnevern koster , FO – august 2006
Underlig kritikk av Djupedal. Willy Tore Mørch, Dagbladet august 2006.

 

_________________________________________

For deg med interesse for andre dyrearter

Norsk selskapsgruppe for selskapsdyr

Artikkel serie i veterinærtidsskriftet,

Prosjekt tre, FN – GICHD – rapport – trenerferdigheter – 2003